Εικόνες βυθομέτρου FURUNO .Η ανάλυση μιας εικόνας και η ταυτοποίηση των στόχων γίνεται βάση κάποιων παραμέτρων και στοιχείων  που μπορούμε να συλλέξουμε από την εικόνα , αυτές γίνονται με ένα μικρό περιθώριο λάθους γιατί απλά στην εικόνα διαγράφεται η αντήχηση του στόχου και όχι ο ίδιος ο στόχος .Στις παρακάτω εικόνες όμως η ταυτοποίηση είναι 100% γιατί είτε τα ψάρια πιάστηκαν είτε τα είδαμε με την υποβρυχια κάμερα....

Συναγρίδες

Μαγιάτικα

Στήρες

Τσαούσια

Σφυρίδες

Τόνοι

Καλαμάρια

Φαγκριά

Ροφοί

Σαργοί

Ναυάγια

Παλαμίδια τονοιδή

UA-45111334-1